Algemene voorwaarden

Artikel 1: Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de overeenkomst tussen de klant en DUIK Vereniging Zonder Winstoogmerk (afgekort: DUIK VZW), met zetel te De Pinte, H. Consciencelaan 44, ingeschreven onder BTW BE0767760740, hebbende als hoofdactiviteit de organisatie van zwemlessen voor kinderen vanaf 4,5 jaar tijdens het schooljaar en zwemweken tijdens de schoolvakanties.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst – inschrijving

Inschrijven gebeurt via de online inschrijvingsmodule op de website www.vzwduik.be. Nadat de klant het online inschrijvingsformulier behoorlijk en volledig heeft ingevuld, ontvangt deze hiervan een bevestiging op het door hem / haar opgegeven e-mailadres. In dit inschrijvingsformulier moet de klant akkoord gaan met de algemene voorwaarden nadat hij of zij deze grondig gelezen heeft. De klant krijgt na betaling een bevestigingsmail van de officiële inschrijving.

Artikel 3: Handelingsbekwaamheid

Door het plaatsen van een inschrijving garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de overeenkomst, bedoeld in artikel 1, aan te gaan. Het aangaan van overeenkomsten bedoeld in artikel 1, staat uitsluitend open voor consumenten. De klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet-handelaar. 

Door het plaatsen van een inschrijving verklaart de klant in het bijzonder gerechtigd te zijn de betrokken deelnemer(s) in te schrijven. 

Artikel 4: Prijzen & tarieven

De prijzen en tarieven zijn vrijgesteld van BTW volgens art 44, §2, 3º Wetboek BTW en conform de vermelding op de website: www.vzwduik.be. DUIK VZW mag de prijzen, zonder enige schriftelijke of mondelinge toelichting, wijzigen. 

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

De klant betaalt binnen 7 dagen via betaling op een door DUIK VZW opgegeven bankrekeningnummer, namelijk: BE50 3632 1120 5618. In geval van niet of niet-tijdige betaling zal de inschrijving volledig geannuleerd worden. Is de reeks al begonnen en is er een deel betaald, dan zal het reeds betaalde bedrag worden ingehouden.

Artikel 6: Annulatie

COVID-19: Door afwezigheid omwille van quarantaine kunnen wij geen terugbetaling voorzien.
De annulatie van een lessenreeks kan enkel via mail (info@vzwduik.be) met ontvangstbevestiging gebeuren.

a) Bij annulatie meer dan 60 dagen voor de start van de lessenreeks:

  • zal 100% van het inschrijvingsgeld in de vorm van krediet op uw account gezet worden.
  • kan het inschrijvingsgeld op aanvraag worden terugbetaald waarbij een standaard annulatie- en transactiekost van €12,5 wordt ingehouden op het betaalde inschrijvingsbedrag.

b) Bij annulatie tussen 60 – 30 dagen voor de start van de lessenreeks:

  • zal 100% van het inschrijvingsgeld in de vorm van krediet op uw account gezet worden.
  • kan het inschrijvingsgeld op aanvraag worden terugbetaald waarbij een standaard annulatie- en transactiekost van €25 wordt ingehouden op het betaalde inschrijvingsbedrag.

c) Bij annulatie van 30 dagen tot 14 dagen voor de start van de lessenreeks:

  • zal 85% van het inschrijvingsgeld in de vorm van krediet op uw account gezet worden.
  • kan het inschrijvingsgeld op aanvraag worden terugbetaald waarbij 75% van het inschrijvingsgeld wordt teruggestort.

d) Een betaalde activiteit en minder dan 14 dagen voor de start van de activiteit kan niet meer worden geannuleerd.

Wanneer de deelnemer ziek wordt en hierdoor niet kan deelnemen aan de zwemlessen, kan er per lessenreeks voor één les een inhaalles voorzien worden bij het tonen van doktersattest. Verschillende losse doktersbewijzen per lessenreeks zullen niet aanvaard worden. Doktersbewijzen die ons later dan 7 dagen bereiken zullen niet meer verwerkt worden. 

Zonder doktersattest is er geen inhaalles mogelijk.

Voor een annulering van 3 of meer opeenvolgende lessen wegens ziekte, met geldig doktersattest, ontvang je krediet in je spaarpotje t.w.v. 11,5 euro/ziektedag.

Bij uitzonderlijke omstandigheden en bij overmacht behoudt de organisatie het recht om de annulatievoorwaarden aan te passen.

Artikel 8: Persoonsgegevens

De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van DUIK VZW. DUIK VZW gebruikt de aangeleverde persoonsgegevens uitsluitend voor de eigen activiteiten. De info zal gedeeld worden met de respectievelijke lesgevers van de kind(eren) om hen maximaal te informeren. Verder gebruiken we deze info om contact op te nemen met ouders/voogd of andere verantwoordelijke voor het kind.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens van de klant niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang het kind binnen de doelgroep van onze activiteiten past zal de klant van ons informatie ontvangen. Van zodra we merken dat het kind buiten de leeftijdscategorie valt zullen we al uw persoonsgegevens verwijderen.

Klanten die sneller de gegevens willen laten verwijderen kunnen dat via een mailtje met de vraag om verwijderd te worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992).

Artikel 9: Foto’s en filmpjes

DUIK VZW neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten en de deelnemers. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien de klant niet wenst dat een foto van zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient de klant dit via e-mail te communiceren naar info@vzwduik.be.

Artikel 10: Verzekering en aansprakelijkheid

Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. DUIK VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Het bestuur van DUIK VZW kan nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk- en of materiële schade.

Artikel 11: Fiscaal attest

Voor zwemlessen kunnen er geen fiscaal attesten worden uitgereikt, omdat hier niet wordt gesproken over ‘opvang’.

Artikel 12: Akkoord

Door de betaling uit te voeren voor onze activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

E-mail: info@vzwduik.be
Website: www.vzwduik.be

Scroll naar boven